CPI Property Group se zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 30 %. Do tří let přejde k nákupu elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů

CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České
republice, Berlíně, Varšavě a regionu střední a východní Evropy, představuje ambicióznější
strategii ochrany životního prostředí.
Upraveným cílem společnosti CPI Property Group
je snížit intenzitu emisí skleníkových plynů celkem o 30 procent oproti úrovni z roku
2019. Součástí strategie k dosažení nově stanoveného cíle je také závazek skupiny
přejít do roku 2024 na odběr a nákup elektrické energie výhradně
z obnovitelných zdrojů.

„Upravené
cíle skupiny v oblasti ochrany životního prostředí představují výrazný
posun v našem úsilí přispět k řešení klimatické změny. Naším záměrem
je sladit své cíle s Pařížskou dohodou, a proto budeme i nadále
upřednostňovat udržitelný rozvoj v rámci celé skupiny,“
uvedla
Petra Hajná, která je v CPIPG za udržitelný rozvoj zodpovědná.

Stanovení
nových cílů vychází z dosavadní zkušenosti skupiny s naplňováním strategie
ochrany životního prostředí skupiny  z února
2019. Od té doby dokázala dosáhnout výrazných výsledků v naplňování svého
záměru omezit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 20 procent
v porovnání s emisemi v roce 2018. Za rok 2019 dokázala skupina
snížit emise o 1,4 procenta a očekává, že za rok 2020 bude moci oznámit snížení
o více než 12 procent ve srovnání s předchozím rokem.

Na základě
analýzy provedené ve spolupráci s externími poradci skupiny, obecně
prospěšnou společností CI2, a Univerzitním centrem energeticky efektivních
budov ČVUT v Praze tak CPI Property Group sladí své cíle snižování emisí
s klimatickými cíli Pařížské dohody. Naše cíle odpovídají scénáři, kdy globální
nárůst průměrné teploty bezpečně nepřekročí dva stupně Celsia nad
předindustriální úroveň.

CPI Property
Group věří, že přechod k elektrické energii vyrobené výhradně
z obnovitelných zdrojů významným způsobem přispěje k celkovému
snížení emisí skleníkových plynů skupiny. Na elektrickou energii vyrobenou
z fosilních paliv totiž v současné době připadá významná část
celkových emisí skupiny. CPI Property Group si je s ohledem na chystaný
přechod k zelené elektřině a plánované zvyšování úspornosti a posilování
monitoringu napříč portfoliem jistá, že jsou její nově stanovené cíle
dosažitelné.

Nákup
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů s sebou může nést zvýšené náklady.
Předpokládá se však, že tyto náklady nebudou nijak významné. CPI Property Group
bude navíc i nadále pokračovat v podpoře rozšiřování výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů i v kompenzování emisí, a to hned na několika
úrovních. Berlínská dceřiná společnost Skupiny GSG Solar je největším místním
výrobcem elektřiny ze slunečního záření. Další člen skupiny, Spojené farmy,
jenž se zabývá udržitelnou zemědělskou výrobou, provozuje v ČR bioplynovou
stanici. CPI Energo, provozovatel lokálních distribučních soustav v ČR, se
bude i nadále zaměřovat na inovativní řešení a podporu produkce zelené energie.
A konečně významné vlastnictví pozemků poskytuje CPI Property Group dlouhodobý
potenciál udržitelného rozvoje a investic.

Článek CPI Property Group se zavázala snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 30 %. Do tří let přejde k nákupu elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů se nejdříve objevil na NextFloor.