Komentář: Co může dělat každý z nás proti změně klimatu?

Komentář: Co může dělat každý z nás proti změně klimatu?

V současnosti probíhající změna klimatu je důsledek zejména spalování fosilních paliv (uhlí, ropy a plynu), při kterém do atmosféry unikají skleníkové plyny. To se přitom děje prakticky ve všech oblastech lidského počínání, při výrobě elektřiny, v průmyslu, v dopravě, zemědělství, i při zpracování odpadů.

Pro ukončení spalování fosilních paliv ve všech oblastech je nutné přijmout mnoho systémových opatření zejména na vládní a mezinárodní úrovni a postupně nahradit všechny procesy, při kterých se vypouští skleníkové plyny, čistými procesy.

Současně je však také důležité, jak rychle tato transformace k tzv. klimaticky neutrálnímu hospodářství proběhne. Každý rok totiž do atmosféry lidstvo vypouští velké množství skleníkových plynů, které přispívají k ohřívání planety. Každá desetina stupně Celsia, o kterou se planeta ohřeje, však v důsledku způsobuje obrovské škody na životech, majetku i na přírodních ekosystémech.

Každý člověk může pomoci urychlit přechod ke klimatické neutralitě a zajistit, že tento přechod bude spravedlivý. V médiích jsou často zmiňována opatření vedoucí ke snížení osobní spotřeby, jako např. omezení ježdění autem či létání letadlem, omezení spotřeby energií v domácnosti apod. Ve skutečnosti je však dopad těchto osobních omezení na svět okolo nás zcela zanedbatelný. I kdyby všichni lidé v Česku omezili své cestování či své využívání energií, vedlo by to jenom k malým úsporám emisí:

Komentář: Co může dělat každý z nás proti změně klimatu?
Potenciál vybraných způsobů snížení emisí v ČR. Zdroj: Fakta o klimatu, CC BY 4.0

Největší kus práce na cestě ke klimatické neutralitě je tak prostě nutné učinit na vládní úrovní ve spolupráci s firmami, které skleníkové plyny vypouštějí. Každý člověk však může mít vliv na to, jak tento proces bude probíhat. Zde je pět věcí, které může pro zastavení změny klimatu udělat každý a jsou skutečně účinné:

Vzdělávat se

Aby mohl člověk pomoci vyřešit problém, je nejprve nutné, aby problému rozuměl. Zjistěte si jaká opatření mohou být přijata proti změně klimatu, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, co všechno máme na výběr. Je také dobré vědět jaké budou dopady změny klimatu u nás v Česku a jak se jim můžeme přizpůsobit.

Na internetu existuje řada zdrojů, které vám v porozumění mohou pomoci. Můžete začít naším rozcestníkem na konci tohoto článku. Dobrý úvod do problematiky je také Atlas klimatické změny, který vydal tým Fakta o klimatu. Opatřeními a možnostmi transformace se v ČR také zabývá například Asociace pro mezinárodní otázky.

Být aktivní občan

Politika není jenom o volbách. Každý jednotlivec může mít vliv na rozhodování svého místního zastupitelstva i politiků na státní úrovni. Můžete chodit za místními politiky a ptát se jich, jaká řešení navrhují a jaké kroky podnikají. Můžete vystupovat na jednání místního zastupitelstva s otázkami. Můžete se jako spolky vyjadřovat k politickým návrhům a prosazovat změny.

Více informací o tom, jak se aktivně účastnit veřejného života, můžete nalézt na stránkách Hnutí Duha nebo v příručce od společnosti Frank Bold.

Volit peněženkou

Firmy vyrábějí jen takové produkty, po kterých je poptávka. Čím více lidí bude nakupovat uvědoměle a dávat přednost produktům s nízkou ekologickou stopou i přes jejich vyšší cenu, tím více se těchto produktů bude vyrábět (a tím pádem se i stanou levnějšími). Když přestane zcela být poptávka po produktech s uhlíkovou stopou, firmy je přestanou vyrábět.

Každý člověk tak může přispět k transformaci toho, jaké produkty firmy vyrábějí. Je však nutné si přitom dávat pozor, jestli firmy skutečně naplňují to, co slibují. Přidání nálepky „eko“ na produkt, který vůbec ekologický není (tzv. greenwashing), je bohužel zatím běžná praxe, vzhledem k tomu, že taková označení většinou nejsou státem regulována.

Neplýtvat

Všechno, co si pořídíte, nějakým způsobem v procesu svojí výroby zasáhlo do životního prostředí, ať už svou uhlíkovou stopou, či potřebou těžby surovin apod. Proto je důležité si pořizovat jenom takové věci, které skutečně využijete. Staré věci je pak lepší opravit a prodloužit jim tak jejich životnost, než se jich zbavit.

Vizí do budoucna je zavedení tzv. cirkulární ekonomiky, tedy vyrábění produktů pouze za využití starých produktů a odpadů. Pro výrobu v cirkulární ekonomice tak nebude vůbec potřeba těžba nových materiálů, a neměly by vznikat ani žádné odpady.

Volit u voleb

Úplně nejjednodušší věc, kterou může každý z nás udělat, je jít k volbám a zvolit si takové zástupce, kterým změna klimatu není lhostejná a kteří navrhují účinná opatření k zastavení vypouštění skleníkových plynů. Přitom je také důležité zohledňovat dopady navrhovaných opatření tak, aby nedopadly neúměrně na některé skupiny obyvatel. Nejvíce ohrožené jsou přitom nízkopříjmové skupiny obyvatel v regionech, kde se tradičně těží či zpracovávají fosilní paliva.

Úvodní obrázek: Tyler Nix on Unsplash