Konzumace alkoholu podle nové studie přímo způsobuje rakovinu

Konzumace alkoholu podle nové studie přímo způsobuje rakovinu

Rozsáhlá genetická studie čítající 150 000 subjektů trvalo více než 10 let. Potvrdila přímou souvislost mezi pitím alkoholu a rozvojem rakoviny. Tato zjištění spojují zejména rakovinu jícnu a rakovinu v oblasti hlavy a krku s konzumací alkoholu.

Ačkoli výzkumníci poukazují na spojitost mezi konzumací alkoholu a rakovinou již mnoho let, bylo náročné přesně pochopit, jak alkohol způsobuje rakovinu, na rozdíl od mnoha škodlivých faktorů životního stylu, které se často shodují s pitím.

Nadměrná konzumace alkoholu je často spojena se špatnou stravou, kouřením a nedostatkem pohybu – což jsou faktory, o kterých je známo, že zvyšují riziko rakoviny. Někteří se tedy domnívají, že právě tyto faktory většinou odpovídají za jakoukoli korelaci pozorovanou mezi konzumací alkoholu a rakovinou.

Tato nová studie zaujala nový přístup ke zkoumání vztahu mezi alkoholem a rakovinou tím, že se zaměřila na genové varianty, o nichž je známo, že jsou spojeny s nižší úrovní konzumace alkoholu.

Známy jsou dvě běžné genetické varianty, které snižují snášenlivost člověka vůči alkoholu. Snižují schopnost člověka rozkládat acetaldehyd, toxickou molekulu produkovanou při zpracování alkoholu lidským tělem. Dřívější studie zjistily, že přítomnost těchto genetických variant slouží jako účinné proxy pro příjem alkoholu, protože ti s mutacemi obecně považují účinky pití alkoholu za velmi nepříjemné.

Studie zkoumala genom u 150 000 čínských subjektů. Skupina provedla několik průzkumů popisujících jejich návyky týkající se konzumace alkoholu a jejich obecné zdravotní záznamy byly sledovány více než deset let. Hodnocení subjektivních návyků konzumace potvrdilo, že subjekty s geny nízké snášenlivosti alkoholu konzumovaly významně méně alkoholu než osoby bez genových variant.

Obecně bylo zjištěno, že ti jedinci s jednou nebo dvěma kopiemi kterékoli genetické varianty mají o 13 až 31 procent nižší riziko rakoviny. Zejména se pak jednalo o druhy rakoviny, o kterých bylo již dříve známo, že jsou spojeny s alkoholem.

Dále výzkum potvrdil kauzální souvislost a zjistil, že ti s alespoň jednou kopií varianty s nízkou snášenlivostí alkoholu, kteří stále pravidelně pili alkohol, vykazovali významně vyšší výskyt rakoviny v oblast hlavy a krku a rakoviny jícnu. To naznačuje, že neschopnost rozložit acetaldehyd může být přímo spojena se zvýšeným rizikem rakoviny.

„Tato zjištění naznačují, že alkohol přímo způsobuje několik typů rakoviny a že tato rizika mohou být dále zvýšena u lidí s zděděnou nízkou snášenlivostí alkoholu, kteří nedokážou správně metabolizovat alkohol,“ vysvětlil vedoucí výzkumník projektu Pek Kei.

Přelomová studie z roku 2018 od výzkumníků Cambridgeské univerzity přímo prokázala, jak může zvýšená hladina acetaldehydu přímo poškodit DNA. Tato zjištění nabídla věrohodný mechanismus, který by ukázal, jak může konzumace alkoholu vést k rakovině, zejména u těch, kteří nejsou schopni účinně odstranit acetaldehyd.

Darren Griffin, genetik z University of Kent, nazval nová zjištění „solidní“ a řekl, že jsou podloženy vynikajícími daty. Zdůraznil také, že toto spojení mezi alkoholem a rakovinou je jen jedním z mnoha způsobů, jak může alkohol poškodit zdraví člověka.

Další vědci jsou se svými závěry více opatrní. Všimli si, že studované genetické varianty se nacházejí s vyšší pravděpodobností v asijských populacích. Je tedy zapotřebí provést podobnou práci i v evropských populacích. Vědci tak vyzívají k dalšímu výzkumu.

„Jedním omezením tohoto výzkumu je, že škodlivý účinek alkoholu na rakovinu se zdá být nejsilnější u lidí, kteří nedokážou alkohol účinně odbourávat.“ řekl Stephen Burgess, statistik z University of Cambridge. „Neschopnost účinně odbourávat alkohol je běžným rysem u populací východní Asie, ale u evropských předků je to méně obvyklé. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda podobný škodlivý účinek alkoholu na rakovinu platí i v populacích evropských předků.“

Nová zjištění vycházejí z rozsáhlého souboru důkazů spojujících alkohol se zvýšeným rizikem rakoviny. Překvapující loňská studie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny odhaduje, že přibližně 740 000 nových případů rakoviny v roce 2020 lze přímo připsat konzumaci alkoholu. To představuje asi čtyři procenta všech případů rakoviny na celém světě.

Nová studie byla zveřejněna v časopise Cancer Genetic and Epigenetics.

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: Julia Nastogadka via Unsplash